Category Archives: Onderwijsdag

Collaborative Learning Rooms

Dear colleagues,

Collaboration rooms
In our new building in the Gymnasion we have at our disposal two ‘collaboration rooms’, or ‘active learning rooms’. Both equipped with ‘weConnect’. This will be in the rooms GN00.220 and GN01.220. The traditional classroom setting has been replaced with a set of group tables (7 or 8) with a display for each table for students to work at together, and a classroom display (and table) for the teacher. The teacher’s role becomes more of a coach while students will mostly work together in their group, at their own pace, supported by the teacher who’s moving from table to table.

Didactic teaching
Typically at the start of a lecture, sometimes towards the end, the teacher locks the displays at the group tables so that students focus on the main classroom display.  The teacher can use wireless presentation (WiFi) to instruct the students or give a summary.

Collaborative learning
When the students are allowed to start working at their tables, the teacher unlocks the group table displays which show instructions to connect the students own devices wireless to their group table display (BYOD: e.g. smartphones, tablets, laptops).  The display is a 60’’touch monitor, for the teacher the display is an 80’’touch monitor. For each group the content of their own device can be shown on the touch monitor, max. 4 at once, so it is easy to share their work. Connected to these displays there will be a PC for each group and there will be white boards as well.
At this point the teacher visits each table and coaches the students at that table.  At any time the teacher has the option to check the displays of other groups in the browser interface on his own device. This makes it easier to decide which group needs help, especially in larger rooms where the teacher cannot see all group tables easily.

Discursive learning
The power of weConnect lies in the bi-directionality of the system: a teacher can send the content from one of the group tables to the main screen at any point in the lecture.  This allows the teacher to interrupt the class session to discuss the work of one group.

With a single push of a button the teacher can also push this information to every other student table as well, allowing all the students to view the details of the shared information of the first group.

Towards the end of the class the teacher invites student groups to present the results of their work.  Additionally you can compare the results of multiple groups at the same time by adding their contents to the main display and sharing this with the displays at the student tables.

Tools
Combined with the interactivity tools (e.g. quizzes, polls, silent questions) a collaboration room creates a powerful and engaging experience for all involved.
All displays are interactive screens, 60”at the group tables and 80”for the main display. For each display a PC is also ready to use.

Support

In the near future we will organize workshops (especially for teachers) about working with interactive screens and about how to use an active learning room. Hopefully we can show you some user cases and best practices. Please let us (icto@fm.ru.nl) know if you are interested and if you already have experience with one or both.

Sources and more information:

 

Verslag SURF-onderwijsdag 8 november 2016

Onze highlights uit de SURF-Onderwijsdag
8 november 2016; congresdag voor mbo en ho
Door: Lies Verberk-de Jonge, Hans Krommenhoek en Marten Porte

Onderwijsdag 2016
Op dinsdag 8 november werd er door SURF ‘Dé Onderwijsdag 2016’ georganiseerd in het Word Trade Centre in Rotterdam, zie https://www.deonderwijsdagen.nl/. Meerdere collega’s van onze universiteit zijn hier naartoe geweest om te leren over de laatste ontwikkelingen over ‘de verbinding tussen Onderwijs en ICT’, in het mbo en ho in Nederland.

Faculteit der Managementwetenschappen
Vanuit onze faculteit (Faculteit der Managementwetenschappen) zijn wij naar deze Onderwijsdag geweest:
– Lies Verberk-de Jonge, ‘ICT in Onderwijs’ van onze faculteit,
– Hans Krommenhoek, voorzitter van de Facultaire StudentenRaad,
– Marten Porte, assessor van onze faculteit
Wij hebben interesse in de verbinding tussen Onderwijs en ICT en hebben op de onderwijsdag ook gekeken wat we hiervan “mee terug konden nemen” naar onze universiteit en onze faculteit.

Onze highlights van de dag
In dit stuk beschrijven we ieder twee presentaties die ons persoonlijk opvielen tijdens de dag en we lichten toe waarom wij denken dat dit interessant is voor onze universiteit. We geven ook linkjes en referenties waar meer informatie over het onderwerp te vinden is.

Inspiratie
We hopen dat deze korte samenvatting ook voor onze collega’s, docenten en medestudenten een inspiratie is om ‘ICT in Onderwijs’ op onze universiteit te verbeteren.

SURF Onderwijsawards 2016
door Lies Verberk-de Jonge

Winnaars
Op de onderwijsdag werden de winnaars van de SURF Onderwijsawards bekend gemaakt, in drie categorieën: Anka Mulder (bestuurder), Jan Haarhuis (ICT- en onderwijsprofessional) en Farshida Zafar (docent). Voor meer informatie over de winnaars van de Onderwijsawards, zie https://www.surf.nl/nieuws/2016/11/farshida-zafar-jan-haarhuis-en-anka-mulder-winnen-de-eerste-surf-onderwijsawards.html

Winnares over: wat zijn kernpunten tot slagen?
Winnares Farshida Zafar is docent en projectleider online onderwijs & innovatie aan de Erasmus Universiteit. Na het in ontvangst nemen van haar prijs, gaf ze een speech en daarin gaf ze aan dat ze als docent goed geholpen werd door een team van ICT-in-Onderwijs-professionals die ‘makkelijk bereikbaar’ waren; Ze kon er zo binnenlopen met haar ideeën en er werd echt met haar meegedacht. Ik hoop dat de docenten op onze faculteit dit gevoel ook hebben als ze bij ons, van het ICTO FdM, binnenlopen.
Daarnaast gaf ze aan dat ze het heel belangrijk vond dat ze “mocht falen” en dat dát er juist voor gezorgd heeft dat ze veel zaken kon verbeteren. Dit was een tip van haar aan ‘bestuurders’ en ‘projectleiders’ van ICT in Onderwijs-zaken. Ik denk dat dit een waardevolle tip is: niet alles hoeft meteen perfect te zijn, als je ervan kunt leren, komen we weer een stapje verder.

Programma Educate-It (UU)
Winnaar Jan Haarhuis is als programmamanager Educate-it verbonden aan Universiteit Utrecht. Dit programma werd in de presentatie ‘Invulling van componenten van de digitale leeromgeving’ verder toegelicht. Aan de hand van een poster werd uitgelegd dat er in dit programma een bottum-up-aanpak voor onderwijsinnovatie wordt gebruikt. Positief hieraan vind ik dat de docenten (bottum-up) aangeven waar ze behoefte aan hebben en dat dit in kleine setting wordt getest. Daarna wordt gekeken of dit breder over de hele universiteit kan worden uitgezet.
Ik denk dat de RU hier ook goed mee bezig is met behulp van de activiteit ‘Proeftuinen’ uit het programma ‘Vernieuwing ICT in het Onderwijs’. Een verschil met de UU: op de UU vindt geen ‘selectie’ plaats, tot nu toe zijn alle ‘innovatieve ideeën’ gebracht tot uitvoering op kleine schaal. Daarnaast lijkt het alsof de eventuele “implementatie op een grotere schaal” wat beter is ingebed in de organisatie. Daar kunnen we als RU misschien van leren.
Voor de poster van het programma ‘Educate-It’: zie scan in de bijlage.
Zie ook: https://educate-it-uu.sites.uu.nl/contact/over-educate-it/

Learning analytics bij de Universiteit Utrecht
door Lies Verberk-de Jonge

Learning analytics
Learning analytics is het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving, om het onderwijs en de omgeving waarin dit onderwijs plaatsvindt te begrijpen en verbeteren.

Deze presentatie werd gegeven door Johan Jeuring, professor Software Technology for Learning and Teaching at the Institute of Information and Computing Sciences van de Universiteit Utrecht. Hij gaf aan dat het belangrijk is om bij de aanschaf van software op een aantal (functioneel-technische) punten te letten, zelfs als er nog geen visie is op ‘learning analytics’. Dit voorkomt later problemen die zich kunnen voordoen als je je eigen data “uit de systemen” wilt kunnen halen ten behoeve van ‘learning analytics’.

De informatie die ik in deze presentatie heb ontvangen, heeft meteen nut gehad voor de RU; ik heb Mo Tiel, projectleider van het project Digitaal Toetsen, met Johan Jeuring in contact gebracht. Johan Jeuring had namelijk een voorbeeld gegeven waarbij duidelijk werd dat het lastig was om “eigen analyses” te kunnen uitvoeren op “eigen data” die ‘in het digitaal toets-systeem’ zat. Mo Tiel heeft adviezen van Johan Jeuring gekregen om naar bepaalde functionele eisen te kijken met betrekking tot het toets-systeem.

Voor de powerpoint presentatie van Johan Jeuring, zie http://www.slideshare.net/DeOnderwijsdagen/learning-analytics-bij-de-universiteit-utrecht?qid=9acffc6c-dd0a-4ffd-8502-cb3735025d77&v=&b=&from_search=1
Voor meer informatie over ‘learning analytics’ van SURF, zie https://www.surf.nl/innovatieprojecten/onderwijs-op-maat/learning-analytics.html

Digitaal Toetsen, VUmc
door Hans Krommenhoek

Op de SURF onderwijsmarkt stond er een kraam van het VUmc hier lieten ze zien hoe zij het digitaal toetsen aanpakken. Het VUmc onderwijsondersteuning had een eigen toetsingsprogramma gebouwd met een zeer steile leercurve voor docenten. Docenten konden hierin een spinnenweb bouwen van vragen door verschillende bladen toe te voegen met vragen erop. Dit programma was zo in elkaar gezet dat als een student een vraag goed had dat deze student naar een moeilijkere vraag werd geleid. Dit kunnen docenten zelf bepalen door vertakkingen toe te voegen.

Dit programma leek ons van zeer toegevoegde waarde. Juist omdat het VUmc zelf al een programma heeft gebouwd voor het toetsen en onze faculteit dan niet het spreekwoordelijke wiel opnieuw hoeft uit te vinden. ons advies luidt dan ook om contact op te nemen met de onderwijsondersteuning van het VUmc om zodoende meer informatie over het systeem te verschaffen.

Het systeem heet ‘Articulate’, voor een online demo: https://vumc.nuntius.nl/anika/Demo/
(Gebruikersnaam: vumc Wachtwoord: Articulate@VUmc2016)
De beheerders van het programma heten Anika Willemsen en Ingrid van de Baak anika.willemsen@vumc.nl en i.vanbaak@vumc.nl
Voor meer informatie, zie https://www.vumc.nl/onderwijs/map/map/digitalecasustoetsing/eindproducten/

Samenwerkingstools, Universiteit Leiden
door Hans Krommenhoek

De universiteit van Leiden gaf een presentatie over samenwerkingstools. Hieruit bleek dat hoewel maar 33% en 47% een annotatietool (feedbackfruits, perusall en actively learn) mist van de studenten en docenten op blackboard, 75% tot 90% het wel zou zien zitten. Met zo een annotatietool zou een docent een stuk tekst kunnen plaatsen en zouden studenten erop kunnen reageren door vragen te stellen in het stuk. Hierdoor zou het samenwerken en het samen leren van studenten zeer kunnen verbeteren. Ook zou de docent een analyse kunnen doen met een annotatietool waardoor de docent weet waar de pijnpunten in de stof liggen. Pijnpunten zouden er kunnen liggen dat niet elk annotatietool even geschikt is om mee te werken doordat een docent soms niet zelf groepen kan indelen en een tekst gelijk met de hele klas dan gedeeld wordt.

Desalniettemin lijkt ons een annotatietool een zeer geschikt instrument wat nog mist in het technisch pakket waar docenten en studenten toegang tot hebben. Ons advies luidt hier dan ook om te gaan onderzoeken welk annotatietool voor ons het meest geschikt is als faculteit.

Voor de poster over de samenwerkingstools: zie scan in de bijlage.
Contactpersoon: Cynthia van der Brugge, c.van.der.brugge@library.leidenuniv.nl

Digitaal toetsbeleid
door Marten Porte

Tijdens de SURF onderwijsdag gaf Annette Peet van SURFnet een presentatie over digitaal toetsen en in het bijzonder hoe het best beleid te ontwikkelen op het gebied van digitaal toetsen. Een van de boodschappen die zij over probeerde te brengen is dat op een beleid ten aanzien van digitaal toetsen op zijn minst wenselijk is. Met name om te voorkomen dat er enkel losse projecten ontstaan zonder dat daar enige coördinatie of visie achter zit. Zonder een raamwerk in de vorm van een digitaaltoetsbeleid loopt de faculteit het risico dat succesvolle projecten geen vervolg krijgen omdat bijvoorbeeld geen terugkoppeling aan leidinggevenden plaats vindt.

Relevantie voor de FdM
Voor onze faculteit, maar in principe voor de hele universiteit, is het zeer interessant om aan de slag te gaan met een digitaaltoetsbeleid, zeker aangezien we van erg ver moeten komen op dit onderwerp. Met die reden kunnen we leren van de ervaringen van andere instellingen en daar de beste ervaringen uithalen voor onze faculteit. Tenslotte valt er veel te winnen aan manuren wanneer zeker de grote facultaire vakken als OIM-A en FIlosofie van de Managementwetenschappen, die vaak meerkeuzetentamens hebben, digitaal kunnen worden ingevuld en dus ook worden nagekeken. En om de investering die hiervoor noodzakelijk zou zijn rendabel te kunnen maken zou samenwerking gezocht kunnen worden met andere faculteiten zoals de FSW. Zeker omdat zij naar een nieuw gebouw gaan waar nog iets meer vloeibaar is hoe het gebouw ingedeeld gaat worden en er dus meer experimenteerruimte is.

Voor de powerpoint presentatie van Annette Peet, zie http://www.slideshare.net/DeOnderwijsdagen/digitaal-toetsen-in-de-versnelling-v-oldenbarneveld?qid=f0c0b3ba-463e-4a65-a366-d525ede2d2a2&v=&b=&from_search=1
Meer informatie vanuit SURF over ‘aan de slag “met beleid”’ en ‘veilig toetsen’, zie www.surf.nl/handreikingtoetsbeleid
www.surf.nl/werkboekveiligtoetsen

VR-technologie Universiteit van Utrecht
door Marten Porte

Op de markt van de SURF onderwijsdag stond een aantal studenten van de opleiding Sociale Geografie en Planogie van de Universiteit Utrecht met een Virtual Reality bril van HTC. Zij lieten mij zien hoe er via de bril en twee controllers met een ‘bird’s-eye view’ over een nagebootste Franse rivier werd ‘gevlogen’. De rivier in kwestie was met drones gescand en omgezet naar een digitale omgeving. De opleiding ging ieder jaar op excursie naar deze rivier. Via het programma konden studenten niet alleen op de grond zien hoe de monding van de rivier zich ontwikkelde, maar konden dit ook vanaf een grote afstand bekijken, wat een volledig nieuwe laag aan informatie geeft die gecombineerd kan worden met de informatie van de grond.

Relevantie voor de FdM
Uiteraard heeft onze faculteit een soortgelijke opleiding in Geografie, Planologie en Milieu die gebruik zou kunnen maken soortgelijke programma’s als de UU. Het zou potentieel zeer interessant zijn om de samenwerking aan te gaan met de UU om te vragen hoe dit programma is ontwikkeld of misschien zelfs proberen om het te lenen voor onze faculteit. Dit voorbeeld is zo interessant omdat het niet in plaats komt van een excursie in het veld, maar een waardevolle toevoeging daarop is. Niet alleen tijdens de excursie kan er meer verdieping op het onderwerp komen, ook na afloop van een excursie zou er terug gegaan kunnen worden naar de desbetreffende locatie om bepaalde dingen verder uit te leggen. Zeker voor de opleiding GPM zijn er via virtual reality veel mogelijkheden om een extra dimensie te geven aan excursies en aan de studie in het algemeen.

Voor meer informatie over ‘Flexibel leren op locatie met apps, mobile devices en wearables’, zie
http://www.slideshare.net/DeOnderwijsdagen/flexible-leren-op-locatie-met-apps-mobile-devices-en-weararables-deel-1?qid=d1b55305-e341-4e35-a3f6-082a92d2a6c0&v=&b=&from_search=1