Category Archives: Programma Vernieuwing ICT in Onderwijs

The RU-programme ‘ICT in Education’ at our faculty

Digital testing
We have had a pilot at our faculty. To read the experiences from Daan Boezeman in Faculty Matters of July 2017.

Recording clips in the studio
For example: read the experiences from Joris Knoben and Jan Verhoeckx in Faculty Matters of March 2017.
Or read the experiences from Thomas Eimer who had his students create clips as an assignment, in Faculty Matters of April 2017.

Traintool
A tool to train communication skills, such as interviewing skills. Read the experiences from Huib Ernste, Marjolein van Eerd, and Maria Kaufmann in Faculty Matters of March 2017.

Weblectures
It is possible to record your lecture as a weblecture. Have a look at the RadboudNet page about weblectures (only in Dutch) to see how to have your lecture recorded and how to create the link to the weblecture in Blackboard.

The latest projects at our faculty, october 2017

All mathematics of curriculum in learning environment Sowiso
At the Economics department Jana Vyrastekova and Chris van Hooijdonk have been granted subsidies from the “RU Proeftuin”. They will use SOWISO (an online learning platform) to create a totally integrated research methods programme for the entire Bachelor’s programme; a complete overview of all the mathematics, statistics and methods included in the curriculum, which is easily accessible. See the interview in Faculty Matters June 2017.

Clips including conditional feedback
Rutger Schilpzand (Economics) has been granted the “RU proeftuin” last November and has created interactive video-clips to teach mathematics and to trigger the student to try to solve the problem himself, during the clip. To see these clips on YouTube: Clip Cobb-Douglas and Clip Cournot Duopolie

Feedback-tool
Peter Kruyen has created a feedback-tool combining the survey-tool LimeSurvey and the statistical software ‘R’ in such a way that the respondent of the survey recieves feedback right after filling in the survey. This increases the response-rate to the survey. See the interview in Faculty Matters June 2017.

Verslag SURF-onderwijsdag 8 november 2016

Onze highlights uit de SURF-Onderwijsdag
8 november 2016; congresdag voor mbo en ho
Door: Lies Verberk-de Jonge, Hans Krommenhoek en Marten Porte

Onderwijsdag 2016
Op dinsdag 8 november werd er door SURF ‘Dé Onderwijsdag 2016’ georganiseerd in het Word Trade Centre in Rotterdam, zie https://www.deonderwijsdagen.nl/. Meerdere collega’s van onze universiteit zijn hier naartoe geweest om te leren over de laatste ontwikkelingen over ‘de verbinding tussen Onderwijs en ICT’, in het mbo en ho in Nederland.

Faculteit der Managementwetenschappen
Vanuit onze faculteit (Faculteit der Managementwetenschappen) zijn wij naar deze Onderwijsdag geweest:
– Lies Verberk-de Jonge, ‘ICT in Onderwijs’ van onze faculteit,
– Hans Krommenhoek, voorzitter van de Facultaire StudentenRaad,
– Marten Porte, assessor van onze faculteit
Wij hebben interesse in de verbinding tussen Onderwijs en ICT en hebben op de onderwijsdag ook gekeken wat we hiervan “mee terug konden nemen” naar onze universiteit en onze faculteit.

Onze highlights van de dag
In dit stuk beschrijven we ieder twee presentaties die ons persoonlijk opvielen tijdens de dag en we lichten toe waarom wij denken dat dit interessant is voor onze universiteit. We geven ook linkjes en referenties waar meer informatie over het onderwerp te vinden is.

Inspiratie
We hopen dat deze korte samenvatting ook voor onze collega’s, docenten en medestudenten een inspiratie is om ‘ICT in Onderwijs’ op onze universiteit te verbeteren.

SURF Onderwijsawards 2016
door Lies Verberk-de Jonge

Winnaars
Op de onderwijsdag werden de winnaars van de SURF Onderwijsawards bekend gemaakt, in drie categorieën: Anka Mulder (bestuurder), Jan Haarhuis (ICT- en onderwijsprofessional) en Farshida Zafar (docent). Voor meer informatie over de winnaars van de Onderwijsawards, zie https://www.surf.nl/nieuws/2016/11/farshida-zafar-jan-haarhuis-en-anka-mulder-winnen-de-eerste-surf-onderwijsawards.html

Winnares over: wat zijn kernpunten tot slagen?
Winnares Farshida Zafar is docent en projectleider online onderwijs & innovatie aan de Erasmus Universiteit. Na het in ontvangst nemen van haar prijs, gaf ze een speech en daarin gaf ze aan dat ze als docent goed geholpen werd door een team van ICT-in-Onderwijs-professionals die ‘makkelijk bereikbaar’ waren; Ze kon er zo binnenlopen met haar ideeën en er werd echt met haar meegedacht. Ik hoop dat de docenten op onze faculteit dit gevoel ook hebben als ze bij ons, van het ICTO FdM, binnenlopen.
Daarnaast gaf ze aan dat ze het heel belangrijk vond dat ze “mocht falen” en dat dát er juist voor gezorgd heeft dat ze veel zaken kon verbeteren. Dit was een tip van haar aan ‘bestuurders’ en ‘projectleiders’ van ICT in Onderwijs-zaken. Ik denk dat dit een waardevolle tip is: niet alles hoeft meteen perfect te zijn, als je ervan kunt leren, komen we weer een stapje verder.

Programma Educate-It (UU)
Winnaar Jan Haarhuis is als programmamanager Educate-it verbonden aan Universiteit Utrecht. Dit programma werd in de presentatie ‘Invulling van componenten van de digitale leeromgeving’ verder toegelicht. Aan de hand van een poster werd uitgelegd dat er in dit programma een bottum-up-aanpak voor onderwijsinnovatie wordt gebruikt. Positief hieraan vind ik dat de docenten (bottum-up) aangeven waar ze behoefte aan hebben en dat dit in kleine setting wordt getest. Daarna wordt gekeken of dit breder over de hele universiteit kan worden uitgezet.
Ik denk dat de RU hier ook goed mee bezig is met behulp van de activiteit ‘Proeftuinen’ uit het programma ‘Vernieuwing ICT in het Onderwijs’. Een verschil met de UU: op de UU vindt geen ‘selectie’ plaats, tot nu toe zijn alle ‘innovatieve ideeën’ gebracht tot uitvoering op kleine schaal. Daarnaast lijkt het alsof de eventuele “implementatie op een grotere schaal” wat beter is ingebed in de organisatie. Daar kunnen we als RU misschien van leren.
Voor de poster van het programma ‘Educate-It’: zie scan in de bijlage.
Zie ook: https://educate-it-uu.sites.uu.nl/contact/over-educate-it/

Learning analytics bij de Universiteit Utrecht
door Lies Verberk-de Jonge

Learning analytics
Learning analytics is het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving, om het onderwijs en de omgeving waarin dit onderwijs plaatsvindt te begrijpen en verbeteren.

Deze presentatie werd gegeven door Johan Jeuring, professor Software Technology for Learning and Teaching at the Institute of Information and Computing Sciences van de Universiteit Utrecht. Hij gaf aan dat het belangrijk is om bij de aanschaf van software op een aantal (functioneel-technische) punten te letten, zelfs als er nog geen visie is op ‘learning analytics’. Dit voorkomt later problemen die zich kunnen voordoen als je je eigen data “uit de systemen” wilt kunnen halen ten behoeve van ‘learning analytics’.

De informatie die ik in deze presentatie heb ontvangen, heeft meteen nut gehad voor de RU; ik heb Mo Tiel, projectleider van het project Digitaal Toetsen, met Johan Jeuring in contact gebracht. Johan Jeuring had namelijk een voorbeeld gegeven waarbij duidelijk werd dat het lastig was om “eigen analyses” te kunnen uitvoeren op “eigen data” die ‘in het digitaal toets-systeem’ zat. Mo Tiel heeft adviezen van Johan Jeuring gekregen om naar bepaalde functionele eisen te kijken met betrekking tot het toets-systeem.

Voor de powerpoint presentatie van Johan Jeuring, zie http://www.slideshare.net/DeOnderwijsdagen/learning-analytics-bij-de-universiteit-utrecht?qid=9acffc6c-dd0a-4ffd-8502-cb3735025d77&v=&b=&from_search=1
Voor meer informatie over ‘learning analytics’ van SURF, zie https://www.surf.nl/innovatieprojecten/onderwijs-op-maat/learning-analytics.html

Digitaal Toetsen, VUmc
door Hans Krommenhoek

Op de SURF onderwijsmarkt stond er een kraam van het VUmc hier lieten ze zien hoe zij het digitaal toetsen aanpakken. Het VUmc onderwijsondersteuning had een eigen toetsingsprogramma gebouwd met een zeer steile leercurve voor docenten. Docenten konden hierin een spinnenweb bouwen van vragen door verschillende bladen toe te voegen met vragen erop. Dit programma was zo in elkaar gezet dat als een student een vraag goed had dat deze student naar een moeilijkere vraag werd geleid. Dit kunnen docenten zelf bepalen door vertakkingen toe te voegen.

Dit programma leek ons van zeer toegevoegde waarde. Juist omdat het VUmc zelf al een programma heeft gebouwd voor het toetsen en onze faculteit dan niet het spreekwoordelijke wiel opnieuw hoeft uit te vinden. ons advies luidt dan ook om contact op te nemen met de onderwijsondersteuning van het VUmc om zodoende meer informatie over het systeem te verschaffen.

Het systeem heet ‘Articulate’, voor een online demo: https://vumc.nuntius.nl/anika/Demo/
(Gebruikersnaam: vumc Wachtwoord: Articulate@VUmc2016)
De beheerders van het programma heten Anika Willemsen en Ingrid van de Baak anika.willemsen@vumc.nl en i.vanbaak@vumc.nl
Voor meer informatie, zie https://www.vumc.nl/onderwijs/map/map/digitalecasustoetsing/eindproducten/

Samenwerkingstools, Universiteit Leiden
door Hans Krommenhoek

De universiteit van Leiden gaf een presentatie over samenwerkingstools. Hieruit bleek dat hoewel maar 33% en 47% een annotatietool (feedbackfruits, perusall en actively learn) mist van de studenten en docenten op blackboard, 75% tot 90% het wel zou zien zitten. Met zo een annotatietool zou een docent een stuk tekst kunnen plaatsen en zouden studenten erop kunnen reageren door vragen te stellen in het stuk. Hierdoor zou het samenwerken en het samen leren van studenten zeer kunnen verbeteren. Ook zou de docent een analyse kunnen doen met een annotatietool waardoor de docent weet waar de pijnpunten in de stof liggen. Pijnpunten zouden er kunnen liggen dat niet elk annotatietool even geschikt is om mee te werken doordat een docent soms niet zelf groepen kan indelen en een tekst gelijk met de hele klas dan gedeeld wordt.

Desalniettemin lijkt ons een annotatietool een zeer geschikt instrument wat nog mist in het technisch pakket waar docenten en studenten toegang tot hebben. Ons advies luidt hier dan ook om te gaan onderzoeken welk annotatietool voor ons het meest geschikt is als faculteit.

Voor de poster over de samenwerkingstools: zie scan in de bijlage.
Contactpersoon: Cynthia van der Brugge, c.van.der.brugge@library.leidenuniv.nl

Digitaal toetsbeleid
door Marten Porte

Tijdens de SURF onderwijsdag gaf Annette Peet van SURFnet een presentatie over digitaal toetsen en in het bijzonder hoe het best beleid te ontwikkelen op het gebied van digitaal toetsen. Een van de boodschappen die zij over probeerde te brengen is dat op een beleid ten aanzien van digitaal toetsen op zijn minst wenselijk is. Met name om te voorkomen dat er enkel losse projecten ontstaan zonder dat daar enige coördinatie of visie achter zit. Zonder een raamwerk in de vorm van een digitaaltoetsbeleid loopt de faculteit het risico dat succesvolle projecten geen vervolg krijgen omdat bijvoorbeeld geen terugkoppeling aan leidinggevenden plaats vindt.

Relevantie voor de FdM
Voor onze faculteit, maar in principe voor de hele universiteit, is het zeer interessant om aan de slag te gaan met een digitaaltoetsbeleid, zeker aangezien we van erg ver moeten komen op dit onderwerp. Met die reden kunnen we leren van de ervaringen van andere instellingen en daar de beste ervaringen uithalen voor onze faculteit. Tenslotte valt er veel te winnen aan manuren wanneer zeker de grote facultaire vakken als OIM-A en FIlosofie van de Managementwetenschappen, die vaak meerkeuzetentamens hebben, digitaal kunnen worden ingevuld en dus ook worden nagekeken. En om de investering die hiervoor noodzakelijk zou zijn rendabel te kunnen maken zou samenwerking gezocht kunnen worden met andere faculteiten zoals de FSW. Zeker omdat zij naar een nieuw gebouw gaan waar nog iets meer vloeibaar is hoe het gebouw ingedeeld gaat worden en er dus meer experimenteerruimte is.

Voor de powerpoint presentatie van Annette Peet, zie http://www.slideshare.net/DeOnderwijsdagen/digitaal-toetsen-in-de-versnelling-v-oldenbarneveld?qid=f0c0b3ba-463e-4a65-a366-d525ede2d2a2&v=&b=&from_search=1
Meer informatie vanuit SURF over ‘aan de slag “met beleid”’ en ‘veilig toetsen’, zie www.surf.nl/handreikingtoetsbeleid
www.surf.nl/werkboekveiligtoetsen

VR-technologie Universiteit van Utrecht
door Marten Porte

Op de markt van de SURF onderwijsdag stond een aantal studenten van de opleiding Sociale Geografie en Planogie van de Universiteit Utrecht met een Virtual Reality bril van HTC. Zij lieten mij zien hoe er via de bril en twee controllers met een ‘bird’s-eye view’ over een nagebootste Franse rivier werd ‘gevlogen’. De rivier in kwestie was met drones gescand en omgezet naar een digitale omgeving. De opleiding ging ieder jaar op excursie naar deze rivier. Via het programma konden studenten niet alleen op de grond zien hoe de monding van de rivier zich ontwikkelde, maar konden dit ook vanaf een grote afstand bekijken, wat een volledig nieuwe laag aan informatie geeft die gecombineerd kan worden met de informatie van de grond.

Relevantie voor de FdM
Uiteraard heeft onze faculteit een soortgelijke opleiding in Geografie, Planologie en Milieu die gebruik zou kunnen maken soortgelijke programma’s als de UU. Het zou potentieel zeer interessant zijn om de samenwerking aan te gaan met de UU om te vragen hoe dit programma is ontwikkeld of misschien zelfs proberen om het te lenen voor onze faculteit. Dit voorbeeld is zo interessant omdat het niet in plaats komt van een excursie in het veld, maar een waardevolle toevoeging daarop is. Niet alleen tijdens de excursie kan er meer verdieping op het onderwerp komen, ook na afloop van een excursie zou er terug gegaan kunnen worden naar de desbetreffende locatie om bepaalde dingen verder uit te leggen. Zeker voor de opleiding GPM zijn er via virtual reality veel mogelijkheden om een extra dimensie te geven aan excursies en aan de studie in het algemeen.

Voor meer informatie over ‘Flexibel leren op locatie met apps, mobile devices en wearables’, zie
http://www.slideshare.net/DeOnderwijsdagen/flexible-leren-op-locatie-met-apps-mobile-devices-en-weararables-deel-1?qid=d1b55305-e341-4e35-a3f6-082a92d2a6c0&v=&b=&from_search=1

 

ICT-idee voor het onderwijs? Vraag een proeftuin aan!

Proeftuin, budget voor ICT-idee
Vanuit het RU-brede Programma ‘Vernieuwing ICT in het Onderwijs’ is het project ‘Proeftuinen’ gestart. Het idee is om de drempel te verlagen zodat iedere docent een ICT-idee voor het onderwijs tot uitvoering kan brengen. U kunt een voorstel indienen met uw plannen, zodat u mogelijk een budget ontvangt om het voor elkaar te krijgen.

Vóór 24 juni, eerste ronde
De eerste ronde om aanvragen in te dienen eindigt op vrijdag 24 juni. Op onderstaande intranet-pagina vindt u het aanmeldformulier.

ICTO denkt mee
Heeft u een idee en wilt u hierover met het ICTO van gedachten wisselen? Dan nodigen wij u uit om even langs te lopen of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee!

Aanmeldprocedure
Voor meer informatie en het aanmeldformulier, zie RU Proeftuinen.

Let op: Toevallig ook nu onder de aandacht gebracht door het ISC: de ‘Proeftuinen Onderwijs van SURF’. Dit gaat over andere proeftuinen waarvoor op dit moment geen aanvraagronde loopt. Informatie hierover kunt u vinden op de website van SURF.

Bijeenkomst ‘Boost je onderwijs met ICT’

Hoe kan ICT uw onderwijs meer kleur geven? Wat is er nu al mogelijk binnen de Radboud Universiteit? En: wat mag u verwachten in de toekomst?

Laat u inspireren én uitdagen
Op 26 mei is er een bijeenkomst ‘Boost je onderwijs met ICT’ georganiseerd. Docenten, ICTO-medewerkers, directeuren, decanen en andere geïnteresseerden binnen de RU waren aanwezig.

Het doel van de bijeenkomst: Informatie én inspiratie, kennismaken met praktische toepassingen, leren van collega’s en ideeën voor nieuwe ICT toepassingen in het onderwijs. Tijdens de bijeenkomst kon ook een kijkje genomen worden bij de  gloednieuwe opnamestudio kennisclips in het Spinozagebouw.

Het programma
15-15.10 u: Welkom en opening door Steven Bartels (voorzitter programmaraad ICT in het onderwijs)
15.10 – 15.40 u: Kunnen we onderwijs en opleiden verbeteren met leertechnologie? Door Wilfred Rubens (onafhankelijk adviseur ICT en leren)

15.45-16.25 u: Parallelsessies Blok 1
Sessie 1: Kennisclip: wat is het en hoe gaat u ermee aan de slag?
Sessie 2: Blended learning: wat kunt u ermee in uw onderwijs?
Sessie 3: ICT in het onderwijs: wat is er nu al mogelijk?

16.30-17.10 u: Parallelsessies Blok 2
Sessie 1: Kennisclip: wat is het en hoe gaat u ermee aan de slag?
Sessie 2: De digitale leeromgeving van de toekomst
Sessie 3: Digitaal toetsen: ontwikkelingen en good practices

17.10 -18.30 u: Borrel en napraten

Onderdeel van het programma ICT in het onderwijs
Deze bijeenkomst komt voort uit het programma ICT in het onderwijs. Onder de vlag van dit programma werken we aan uiteenlopende projecten met één gemeenschappelijk doel: het leerproces van onze studenten verrijken met behulp van ICT.

Succesvolle pilot ‘Digitaal Toetsen’

Pilot ‘Digitaal Toetsen’
In de afgelopen periode heeft het ICTO van onze faculteit een pilot ‘Digitaal Toetsen’ gedraaid bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). Huib Ernste heeft het tentamen van het vak ‘Qualitative Methods’ met succes digitaal afgenomen: de studenten hebben het tentamen op de computer gemaakt. De toets bevatte zowel meerkeuze vragen als een aantal open vragen.

‘Digitaal Toetsen’ bij FNWI
Bij FNWI werkt een team van ICT- en ICTO-experts aan het FNWI-project ‘Digitaal Toetsen’. De software ‘TAO’ wordt gebruikt (en uitvoerig getest) en de terminal kamers in het Huijgensgebouw zijn zodanig ingericht dat er veilig digitaal getoetst kan worden.

Verzoek om digitaal te toetsen
Toen Huib Ernste met het verzoek kwam om digitaal zijn tentamen af te nemen, hebben wij (het ICTO van FM) contact gelegd met het ‘Digitaal Toetsen’-team bij FNWI. Daaruit is deze pilot voortgekomen.

Voor- en nadelen
Samen met ons en het ‘Digitaal Toetsen’-team van FNWI hebben Huib Ernste en Daan Boezeman er veel tijd in geïnvesteerd om de toetsvragen op de juiste manier in TAO te zetten. Met succes! Het tentamen is zonder problemen verlopen. Tegenover de tijdsinvestering van het invoeren van de vragen staat de tijdswinst van het nakijken: de meerkeuze vragen worden automatisch nagekeken en voor de open vragen hoeven handschriften niet meer ontcijferd te worden. De tijdsinvestering van het invoeren van de vragen is in deze pilot helaas niet meteen terugverdiend met de tijdswinst van het nakijken, maar waarschijnlijk zal deze balans in de komende periodes verbeteren. Bovendien zullen de antwoorden (op termijn) gemakkelijk statistisch kunnen worden geanalyseerd.

Studenten tevreden
Voordat het tentamen plaatsvond hebben we een ‘voorbeeldtoets’ voor de studenten klaargezet, zodat de studenten konden zien hoe de digitale-toets-omgeving eruit zou zien en ze niet voor “technische verrassingen” zouden komen te staan (Hoe vink je het juiste antwoord aan? Hoe ga je naar de volgende/vorige vraag?). Dit heeft goed gewerkt. De meerderheid van de studenten was tevreden over “digitaal toetsen” versus “op papier toetsen”.

Verbeteringen
Uit de pilot is goede feedback naar voren gekomen om de TAO-handleiding (om vragen in te voeren) te verbeteren. In de komende maanden zal door het ‘Digitaal Toetsen’-team ook verder worden gewerkt aan een ‘nakijk-omgeving’, zodat het nakijken van een digitale toets makkelijker wordt.

Ook interesse?
Heeft u ook interesse om uw tentamen digitaal af te nemen? Neem contact op met het ICTO en we kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Project Cursusdossiers, als onderdeel van het programma ‘Vernieuwing ICT in het Onderwijs’

Wat zijn Cursusdossiers
Voor iedere cursus wordt een cursusdossier aangelegd met daarin de informatie die belangrijk is voor de kwaliteitszorg van het onderwijs, onder andere: studentenhandleiding, tentamen en hertentamen (inclusief nakijkmodellen), toetsmatrix, studentenevaluatie en docentreactie.
Op dit moment wordt deze informatie door de verschillende secretariaten van onze faculteit verzameld. Docenten sturen de gegevens die zij hiervoor aanleveren, per mail naar het betreffende secretariaat.

Doel van het project Cursusdossiers
Het doel van het project Cursusdossiers is om het proces voor ‘het vullen van de cursusdossiers’ met behulp van inzet van ICT te verbeteren. De docent krijgt meer controle over en inzage in de eigen cursusdossiers: zij gaan hun eigen cursusdossiers beheren. Het overkoepelende beheer van alle cursusdossiers blijft bij de secretariaten.
Daarnaast zal gekeken worden naar het automatiseren van bepaalde onderdelen, onder andere het plaatsen van de studentenhandleiding en de studentenevaluaties.

RU breed en aan onze faculteit
Op dit moment wordt bij diverse faculteiten van de RU bekeken hoe de cursusdossiers worden beheerd, wat we daarvan kunnen leren en welke faculteiten van onze aanpak kunnen profiteren. Het project zal in meerdere fases uitgevoerd worden. Het is de bedoeling dat al aan het eind van de eerste fase aan onze faculteit met een ‘simpele versie’ gewerkt kan worden.